xe property news

Φορολογικές δηλώσεις 2018: Πώς θα δηλωθεί το εισόδημα από ακίνητα

Μετά το Πάσχα αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του Τaxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν το περασμένο έτος και η οποία θα κλείσει στα τέλη Ιουνίου.

Οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν εντός του 2017 ενοίκια από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, γης, όσοι παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία τους στα παιδιά τους, στους γονείς τους ή σε τρίτους, όσοι χρησιμοποίησαν ένα ή περισσότερα δικά τους κτίσματα ως επαγγελματική στέγη, όσοι διαθέτουν κενά ακίνητα, αλλά και εκείνοι που δεν εισέπραξαν ενοίκια από κάποιο ακίνητο που μίσθωσαν, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά πρώτα το έντυπο Ε2, ώστε το εισόδημα που θα δηλωθεί να μεταφερθεί στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Από 15% έως 45% οι συντελεστές φορολόγησης

Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται αυτοτελώς με την εξής κλίμακα: Από 0 έως 12.000 ευρώ με συντελεστή 15%, από 12.001 έως 35.000 ευρώ με συντελεστή 35% και από 35.000 ευρώ και άνω με συντελεστή 45%. Στα εισοδήματα από ακίνητα δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος, υπολογίζεται όμως ειδική εισφορά αλληλεγγύης(2,2% έως 10%), εφόσον τα συνολικά εισοδήματα του φορολογούμενου υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ. Επιπλέον, αν η μίσθωση είναι εμπορική, τότε επιβάλλεται χαρτόσημο 3,6%, εκτός αν έχει επιλεχθεί να επιβάλλεται ΦΠΑ.

Δαπάνες που εκπίπτουν

Ποσοστό 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από ακίνητα αναγνωρίζεται άνευ δικαιολογητικών ως εκπιπτόμενο ποσό ετησίων δαπανών για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτών.

Επίσης οι δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών. Επιπλέον, από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα εκμίσθωσης ακινήτου εκπίπτει η αποζημίωση που έχει καταβάλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) στο μισθωτή (ενοικιαστής) για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου.

Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος κατά το έτος 2017 εισέπραξε από ενοίκια 18.000 ευρώ, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος, θα πρέπει πρώτα να γίνει η μείωση ποσοστού 5% για τις δαπάνες που εκπίπτουν και μετά ο πολλαπλασιασμός με το συντελεστή της κλίμακας. Δηλαδή 18.000 − 5% = 17.100 ευρώ, όπου για τις πρώτες 12.000 x 15%=1.800 ευρώ και για τα υπόλοιπα 5.100 x 35% = 1.785 ευρώ. Άρα, σύνολο φόρου 1.800 + 1.785 = 3.585 ευρώ.

Σε άλλο παράδειγμα, ιδιοκτήτης ακινήτου εκμίσθωνε ακίνητό του σε μισθωτή, στον οποίο, λόγω διακοπής της μισθωτικής σχέσης, του κατέβαλε αποζημίωση ύψους 1.500 ευρώ. Το εισόδημά του από ακίνητο για όλο το έτος ήταν 5.000 ευρώ. Το ποσό που κατέβαλε για την αποζημίωση του μισθωτή εκπίπτει ολόκληρο, οπότε ο φόρος θα υπολογιστεί για 5.000 − 1.500 = 3.500 ευρώ. Άρα 3.500 − 5% = 3.325 x 15% = 498,75 ευρώ.

Ανείσπρακτα ενοίκια

 

Το δικαίωμα να μη φορολογηθούν για ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει έχουν και φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Συγκεκριμένα, τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον ιδιοκτήτη, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα, τα οποία δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, ο φορολογούμενος, πριν υποβάλει τη δήλωσή του, θα πρέπει να επισκεφθεί την εφορία του για να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή ένα από τα κάτωθι: εκδοθείσα δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, εκδοθείσα διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου, ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τονίζεται ότι από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα.

Εξαιρετικά, και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, η οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από το δικαστικό επιμελητή ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.

Σε περίπτωση που στο μέλλον εισπραχθούν, τότε θα δηλωθούν στο φορολογικό έτος στο οποίο εισπράχθηκαν.

Τουριστικές βραχυπρόθεσμες μισθώσεις

Το εισόδημα που αποκτάται από την τουριστική βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, της οικονομίας διαμοιρασμού, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και ισχύουν οι διατάξεις και οι συντελεστές όπως έχουν ήδη αναφερθεί, εφόσον εκμισθώνονται επιπλωμένα και χωρίς καμία άλλη παροχή, εκτός από αυτήν της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Σε περίπτωση που προσφέρονται και άλλες παροχές, τότε το εισόδημα αυτό θα αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2017 και μετά.

Δωρεάν παραχώρηση σε παιδιά ή γονείς χωρίς φόρο

Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προς τα τέκνα ή τους γονείς του φορολογούμενου ή προς άλλους ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, δεν υπάγεται σε φόρο.

Επίσης δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση και από τη δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων και κάθε είδους εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αγρότες για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, από ανιόντες, κατιόντες και συζύγους.

Υπενθυμίζεται πως το τεκμαρτό εισόδημα από τη δωρεάν παραχώρηση και την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων προκύπτει από την αντικειμενική αξία του ακινήτου πολλαπλασιαζόμενη με 3%.