Αυτοκίνητο Νέος οδηγός

Ανανέωση άδειας οδήγησης

Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης απαιτείται όταν λήγει η ισχύς δικαιώματος οδήγησης (βάσει του π.δ.51/2012). Να σημειώσουμε εδώ πως πλέον η διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω των ΚΕΠ. Οδηγοί που κατέχουν άδεια οδήγησης που φέρει τον κωδικό 113 (Β΄ Επαγγελματικές άδειες) ή C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE και έχουν λήξει, δεν χρειάζεται να προβούν στη διαδικασία της ανανέωσης αλλά της αντικατάστασης εντύπου.

Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο. Αν πρόκειται για άδεια οδήγησης κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν ακολουθείται ταυτόχρονα και η διαδικασία της ανταλλαγής.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

2) Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης ή την κατεχόμενη άδεια οδήγησης, εφόσον έχει λήξει.

3) Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, από τις οποίες οι δύο (2) προσκομίζονται στους γιατρούς, μία σε κάθε γιατρό.

4) Δύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης από παθολόγο και οφθαλμίατρο, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε.

5) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο, κατεβάστε το εδώ)

6) Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.), εφόσον απαιτείται.

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.

Για τους οδηγούς που δεν είναι Έλληνες υπήκοοι απαιτείται ακόμη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων που πιστοποιεί την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών – μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες. Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος είναι 118 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή των γιατρών (10 €+ 10 €). Η προμήθεια των αποδεικτικών γίνεται από Δημόσιο Ταμείο ή με τη διαδικασία του e-παραβόλου. Πιο αναλυτικά:

  • Αποδεικτικό 50 € για ανανέωση
  • Αποδεικτικό 30 € για την εκτύπωση
  • Αποδεικτικό παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 18 €
  • Αμοιβή οφθαλμίατρου 10 €
  • Αμοιβή παθολόγου 10 €

Η αμοιβή καταβάλλεται στο γιατρό που διενεργεί την εξέταση και είναι ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο. Εφ’ όσον ο ενδιαφερόμενος εξεταστεί από γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας, λόγω έλλειψης συμβεβλημένων με τις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών ιατρών, δεν καταβάλλει καμία αποζημίωση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο Ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.

2. Έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.

3. Να κατέχει άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

4. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 ή 2 του Παρατήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) κατά περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν οποιαδήποτε διαδικασία άδειας οδήγησης μπορείτε να απευθύνεστε στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Πηγή: www.gocar.gr

Σχολιάστε το!